I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou „VOP“) platia pre nákup online kurzov a služieb z e-shopu na online adrese: https://knowhowclub.sk (online kurzy a služby sú ďalej tiež uvádzané len ako „digitálny obsah“). Všetko prebieha cez webové rozhranie prevádzkované spoločnosťou DIGITAL WOLF s.r.o., IČ: 07253451, so sídlom Hlavní 341/102, 664 31 Lelekovice, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 107175. (ďalej tiež len ako „Predávajúci“).
 2. Nákup online kurzu a služieb z e-shopu prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Ujednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok súvisia.
 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte predtým, než online kurz alebo službu z e-shopu kúpite. Prosím, prečítajte si VOP pozorne a v prípade, keď k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte nás ešte pred objednaním online kurzu alebo služby (tj. pred kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“). Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako eliminovať prípadné budúce nejasnosti medzi nami. Tým, že kliknete na tlačidlo „Odoslať objednávku“ totiž potvrdzujete, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujeme. Zároveň tým (tj. kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ potvrdzujete, že svoju objednávku myslíte vážne a že ste, rovnako ako my, pripraveni splniť svoje záväzky z následne uzavretej Kúpnej zmluvy (tj. my ako Predávajúci máme predovšetkým záväzok dodať vám objednaný online kurz alebo službu a vy ako Kupujúci máte záväzok zaň zaplatiť dohodnutú cenu).
 4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie.

II. Dôležité pojmy (definície)

 1. PREDÁVAJÚCI. Predávajúcim je: DIGITAL WOLF s.r.o., IČO: 07253451 so sídlom/miestom podnikania: Hlavní 341/102, 664 31 Lelekovice, Česká republika. Adresa pre doručovanie elektronickej pošty, a zároveň primárny kontaktný údaj: [email protected].
 2. KUPUJÚCI. Kupujúcim je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania uzavrie s nami, akožto Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým kúpi online kurz alebo službu. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba, často tiež uvádzaná ako SZČO, alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť), alebo spotrebiteľ.
 3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budeme mať za to, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.
 4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je ňou Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený než Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba než spotrebiteľ, neužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
 5. ZMLUVA UZATVORENÁ DISTANČNÝM SPÔSOBOM. Je Kúpna zmluva, ak je uzatvorená prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, tj. je uzatvorená, bez toho by sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie (na základe objednávky učinenej priamo na internetových stránkach vyplnením potrebných údajov Kupujúcim) alebo prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (zvlášť náklady na internetové pripojenie a telefonické hovory) si hrádite sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Učinením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide zvlášť o zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej tiež len „NOZ“) a v prípadoch, keď je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva online kurz alebo službu cez webové rozhranie, tj. skrze objednávkový systém, resp. platobnú bránu, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
 2. POPIS ONLINE KURZU ALEBO SLUŽBY. Na webovom rozhraní (konkrétne na webových stránkach s adresou https://knowhowclub.sk) je uvedený podrobný popis ponúkaného online kurzu alebo služby vrátane uvedenia toho, čo obsahuje a v akom formáte je poskytovaný. Je tu aj podrobný popis bonusov, ktoré môžu byť ku kurzu poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu týkajúcu sa týchto produktov. Ustanovenie § 1732 odst. 2. NOZ sa neuplatní.
 3. OBJEDNÁNIE ONLINE KURZU ALEBO SLUŽBY. Pre objednanie online kurzu alebo služby cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše krstné meno, priezvisko, krajinu, ulicu a č.p., mesto, poštové smerovacie číslo, telefón, emailovú adresu a zvolíte spôsob úhrady.
  • Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára, a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nesrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“.
  • O prijatí objednávky vás budeme informovať emailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácie o prijatí objednávky sú zasielané automaticky. Nie je-li v potvrdení uvedené, že objednávku prijímame, pošleme vám informáciu o prijatí objednávky v nasledujúcom emaili. Do okamihu než je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.
  • V prípade pochybností vás môžeme kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, považuje sa, že objednávka nebola podaná a takou objednávkou sa ďalej nezaoberáme.
 4. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe, nie je prístupná.

IV. Cena online kurzu alebo služby a platba

 1. CENA KURZU ALEBO SLUŽBY. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aj aktuálne platná cena online kurzu alebo služby. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Vzhľadom na charakter online kurzu alebo služby nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým, než kliknete na tlačidlo „Odoslať objednávku“) je už konečnou cenou.
 2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená u online kurzu alebo služby v okamihu odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnému omylu pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslené predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie sme povinní vám za takúto zjavne chybnú cenu online kurz alebo službu dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybné ceny, sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Dôjde-li ku zmene kúpnej ceny v období medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, nedôjde-li medzi nami k inej výslovnej dohode.
 3. Nie je-li medzi nami výslovne ujednané inak, sme povinní vám online kurz alebo službu dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva prístup k online kurzu alebo službe v našom vlastníctve.
 4. SPÔSOB PLATBY. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostne bankovým prevodom na náš účet (platba trvá väčšinou 1 – 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, obdržíte v maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a online kurz alebo služba čo najskôr dodaná.
  • bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa vykoná ihneď).
  • online bankovým prevodom (platba sa vykoná ihneď).
 5. Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe, Inc., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe, Inc. Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa platí v korunách českých alebo eurách.
 6. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY. V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 14 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, kedy je príslušná čiastka pripísaná na náš bankový účet. O prijatí platby vám vystavíme doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód obdržíte okamžite po vykonaní platby, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia platby. Ustanovenie § 2119 odst. 1 NOZ sa neuplatňuje. Online kurz alebo službu nie je možné platiť formou splátkového kalendára.
 7. Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora, Mgr. Michala Kaczora a vlastníka práv spoločnosti DIGITAL WOLF s.r.o. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v rukách kupujúceho a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k tejto tematike.

V. Dodacie podmienky

 1. SPÔSOB DODANIA ONLINE KURZU ALEBO SLUŽBY Prístup do online kurzu vám bude povolený po zaplatení kúpnej ceny na vámi oznámenú elektronickú adresu zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej sa do online kurzu zaregistrujete.
 2. DODACIA LEHOTA. Dĺžka dodacej lehoty závisí na zvolenom spôsobe platby a type služby. Ak je platba vykonávaná bežným bankovým prevodom, bude online kurz dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, čo bude platba pripísaná na náš bankový účet. U platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude zaslanie odkazu k registrácii do online kurzu realizované do 24 hodín po vykonaní platby. Prístup do kurzu bude povolený do 24 hodín od registrácie do kurzu. V prípade služby je dodacia lehota závislá na dohodnutom termíne.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohľadom na charakter produktu (online kurz alebo služba) nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
 4. Po dodaní online kurzu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a zistíte-li nedostatky alebo vady, kontaktujte nás, prosím, aby sme mohli vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s online kurzom (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

 1. Digitálny obsah (online kurz) zasielame iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne zpřístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie. Obsah otvoríte v internetovom prehliadači, ak bol dodaný formou zaslania odkazu na webovú stránku. Pre online kurz a jeho fungovanie je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez nášho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho využitie ďalšími osobami. Online kurz slúži iba k vzdelávacím účelom a informačným účelom a je vytvorený s využitím znalostí a skúseností podieľajúcich sa osôb. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Nezodpovedáme za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v online kurze.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zákon umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom zvyčajne bez udania dôvodu v 14-dňovej lehote od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ online kurz alebo členstvo v kurze nesplní vaše očakávania alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. V takom prípade nás prosím informujte o uplatnení záruky spokojnosti elektronicky na [email protected] alebo písomne na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. V informácii uveďte, že využívate právo v 14-dňovej lehote odstúpiť od Kúpnej zmluvy v rámci záruky spokojnosti a prosím, pokiaľ možno, pripojte aj doklad o kúpe online kurzu alebo aspoň uveďte dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký online kurz ste kúpili. Odchod nemusíte nijako odôvodňovať. 14-dňová lehota platí pre službu, ktorá nebola využitá. V opačnom prípade taká služba nie je predmetom reklamácie a úhrada zostáva Predávajúcemu v celkovej výške. Ak ste teda dostali prístupové údaje ku kurzu, vygenerovali si prístupové heslo a začali kurz aktívne využívať, Predávajúci nie je povinný úhradu vracať Kupujúcemu (Vám).
 2. Uplatnenie záruky spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 14-dňovej lehote znamená, že musí byť odchod od Kúpnej zmluvy odoslaný emailom na [email protected] alebo odoslaný poštou na našu adresu uvedenú v čl. II. odst. 1 VOP, prípadne na túto adresu doručený osobne alebo prostredníctvom inej osoby.
 3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odísť aj v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade vadného plnenia (článok IX. VOP). Ako Predávajúci sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odísť v prípade vášho omeškania s platbou kúpnej ceny, ak je dlhšie ako 10 dní po splatnosti a v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom.
 4. Ak Vám spolu s online kurzom bol poskytnutý dar, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozvádzajúcou podmienkou, že dôjde-li k odchodu od zmluvy z vašej strany bez udania dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní nám poskytnutý dar najneskôr do 14 dní od odchodu od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú posielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, pokiaľ nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty záruky spokojnosti. Spolu s uplatnením odchodu od zmluvy bez udania dôvodov Kupujúcim, stráca Kupujúci automaticky prístup ku všetkým týmto výhodám.

VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce z vadného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva zo záruky sa riadia najmä ustanoveniami § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Ako Predávajúci zodpovedáme za to, že online kurz alebo služba pri prevzatí nemá vady.
 4. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť máte právo od zmluvy odísť. V prípade, že neodídete od zmluvy, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by sme neboli schopní vám online kurz alebo službu bez vád dodať, rovnako tak aj v prípade, že by sme nenavrhli nápravu v primeranej dobe alebo že by vám navrhnutie nápravy spôsobovalo značné ťažkosti.
 5. Práva z vadného plnenia vám nepatrí, ak by ste pred prevzatím produktu vedeli, že online kurz alebo služba má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky z odpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním online kurzu.
 6. Ak vám nebol online kurz alebo služba doručená v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky „hromadná pošta“ alebo spam a skontrolujte s miestnou poštou. Ak ani tam odkaz do online kurzu alebo tovar nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
 7. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť emailom na našu elektronickú adresu alebo zaslať písomne na adresu uvedenú v čl. II VOP. Uvítame, ak k reklamácii pripojíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej vady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytneme písomné potvrdenie.

IX. Vyriešenie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Ak máte k uzavretej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese [email protected].
 2. Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľa vykonáva Česká obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dohliada Úrad pre ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
 3. Ak medzi nami ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde ku spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, je Česká obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádzame, že nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúcej.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.
 3. Beriete prosím na vedomie, že sme oprávnení tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.
 4. Tieto VOP sú účinné od 15.5.2023.